Phòng Khám Da Liễu Bản tin

Return to Listing

Bản tin

 • U mềm truyền nhiễm

  U mềm truyền nhiễm

  11-04-2013 12:00AM

  <p><strong>U mềm truyền nhiễm l&agrave; g&igrave;? U mềm truyền nhiễm l&agrave; t&igrave;nh trạng nhiễm si&ecirc;u vi tr&ugrave;ng c&oacute; thể xảy ra cho tất cả mọi người ở mọi lứa tuổi. Tr&ecirc;n da nổi l&ecirc;n những mụn nhỏ giống như mụn c&oacute;c. Những mụn n&agrave;y c&oacute; bề mặt nhẵn, h&igrave;nh b&aacute;n cầu, m&agrave;u trắng đục v&agrave; l&otilde;m ở giữa. Số lượng c&aacute;c u mềm c&oacute; thể thay đổi rất nhiều từ 3-4 mụn l&ecirc;n đến 50-60 mụn c&ugrave;ng một l&uacute;c.</strong><br /><br />U mềm truyền nhiễm c&oacute; thể nổi l&ecirc;n ở bất kỳ nơi n&agrave;o tr&ecirc;n cơ thể, nhưng thường ở chung quanh bộ phận sinh dục v&agrave; hậu m&ocirc;n, trong n&aacute;ch hoặc 2 b&ecirc;n th&acirc;n người. Những trẻ em bị dị ứng da eczema th&igrave; c&aacute;c mụn c&oacute; vẻ nặng hơn. T&igrave;nh trạng eczema xảy ra ở chung quanh c&aacute;c mụn l&agrave;m cho c&aacute;c em g&atilde;i v&agrave; c&aacute;c mụn lan tr&agrave;n nhiều hơn. Dần dần những mụn n&agrave;y sẽ lặn khi cơ thể ph&aacute;t triển khả năng miễn nhiễm tự nhi&ecirc;n chống lại vi r&uacute;t. T&igrave;nh trạng n&agrave;y c&oacute; thể k&eacute;o d&agrave;i trong v&agrave;i tuần đến nhiều năm. Hầu hết những mụn n&agrave;y sẽ lặn trong v&ograve;ng từ 6-9 th&aacute;ng v&agrave; sẽ lặn l&acirc;u hơn ở những trẻ em bị dị ứng da eczema.<br /><br /><br /><span style="color:#0000cd;"><u><em>Ph&ograve;ng ngừa bằng c&aacute;ch n&agrave;o?</em></u></span></p><p>&nbsp;</p><p>U mềm truyền nhiễm l&agrave; t&igrave;nh trạng nhiễm si&ecirc;u vi tr&ugrave;ng lan truyền từ đứa trẻ bị nhiễm bệnh sang đứa trẻ kh&aacute;c. Muốn tr&aacute;nh t&igrave;nh trạng l&acirc;y nhiễm th&igrave; đứa trẻ bị nhiễm bệnh kh&ocirc;ng n&ecirc;n đi tắm hồ, kh&ocirc;ng x&agrave;i chung bồn tắm, khăn tắm hay khăn lau mặt với những đứa trẻ kh&aacute;c trong nh&agrave;.<br /><br /><br /><span style="color:#0000cd;"><em><u>Trị liệu bằng c&aacute;ch n&agrave;o?</u></em></span></p><p>&nbsp;</p><p>Trong hầu hết những trường hợp bị u mềm truyền nhiễm kh&ocirc;ng cần phải điều trị v&igrave; bệnh dần dần sẽ giảm v&agrave; kh&ocirc;ng để lại sẹo. Nếu c&aacute;c mụn bắt đầu sưng l&ecirc;n hoặc đau nhức hay c&oacute; t&igrave;nh trạng dị ứng da eczema g&acirc;y kh&oacute; chịu th&igrave; n&ecirc;n đến gặp b&aacute;c sĩ. T&igrave;nh trạng dị ứng da eczema c&oacute; thể được điều trị bằng kem cortisone nhẹ. Đ&ocirc;i khi, b&aacute;c sĩ cũng c&oacute; thể phương ph&aacute;p đốt lạnh bằng chất nitơ lỏng. Tuy nhi&ecirc;n, v&igrave; những mụn n&agrave;y c&oacute; khả năng tự l&agrave;nh m&agrave; kh&ocirc;ng để lại sẹo, v&igrave; vậy n&ecirc;n tr&aacute;nh điều trị bằng bất kỳ h&igrave;nh thức n&agrave;o c&oacute; thể để lại sẹo. Nếu chỉ c&oacute; v&agrave;i mụn nổi l&ecirc;n th&igrave; c&aacute;c mụn n&agrave;y sẽ lặn nhanh hơn khi được d&aacute;n băng v&agrave; thay mới mỗi ng&agrave;y<br /><br /><br /><span style="color:#0000cd;"><u><em>Những điểm quan trọng</em></u></span></p><p><br />&bull;&nbsp;&nbsp;&nbsp; U mềm truyền nhiễm l&agrave; t&igrave;nh trạng nhiễm si&ecirc;u vi tr&ugrave;ng tr&ecirc;n da<br />&bull;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Những mụn thường nổi l&ecirc;n ở những nơi ấm, ẩm của da như xung quanh bộ phận sinh dục, hậu m&ocirc;n hay n&aacute;ch<br />&bull;&nbsp;&nbsp;&nbsp; T&igrave;nh trạng dị ứng da eczema cũng c&oacute; thể xảy ra c&ugrave;ng với những mụn n&agrave;y hoặc c&aacute;c mụn n&agrave;y c&oacute; thể trở n&ecirc;n tệ hại hơn khi đứa trẻ c&oacute; bệnh eczema.<br />&bull;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Hầu hết những u mềm truyền nhiễm sẽ lặn đi trong v&ograve;ng từ 6 đến 9 th&aacute;ng m&agrave; kh&ocirc;ng cần trị liệu v&agrave; kh&ocirc;ng để lại sẹo</p>

  Hình ảnh

 • Bệnh ngứa hậu môn

  Bệnh ngứa hậu môn

  11-04-2013 12:00AM

  <p><strong>Prutitis Ani (ngứa hậu m&ocirc;n) l&agrave; t&ecirc;n Latinh được d&ugrave;ng để mi&ecirc;u tả t&igrave;nh trạng ngứa ng&aacute;y, kh&oacute; chịu, bực bội xung quanh hậu m&ocirc;n v&agrave; thường l&agrave;m cho bệnh nh&acirc;n cực kỳ xấu hổ.</strong><br /><br /><span style="color:#0000cd;"><strong>Bệnh ngứa hậu m&ocirc;n</strong></span></p><p>Đ&acirc;y l&agrave; một bệnh kh&aacute; phổ biến, thường xảy ra cấp t&iacute;nh, hầu hết ai cũng từng bị một hoặc v&agrave;i lần trong đời. May mắn thay, hầu hết c&aacute;c triệu chứng n&agrave;y thường ngắn ngủi v&agrave; kh&ocirc;ng c&oacute; l&yacute; do g&igrave; để bạn lo lắng về t&igrave;nh h&igrave;nh sức khỏe hoặc cần đến kh&aacute;m b&aacute;c sĩ ngay.<br /><br />Tuy nhi&ecirc;n, một tỷ lệ phần trăm nhỏ những người mắc chứng ngứa v&ugrave;ng da xung quanh hậu m&ocirc;n c&oacute; thể bị t&aacute;i ph&aacute;t hoặc k&eacute;o d&agrave;i li&ecirc;n tục trong nhiều năm th&agrave;nh m&atilde;n t&iacute;nh. Trong một số trường hợp, bệnh c&oacute; thể trở n&ecirc;n nghi&ecirc;m trọng, g&acirc;y kh&oacute; ngủ v&agrave; dẫn đến sự kh&oacute; chịu li&ecirc;n tục cả ng&agrave;y. Bệnh c&oacute; thể l&agrave; vấn đề g&acirc;y bực bội, do đ&oacute; những người đang mắc bệnh m&atilde;n t&iacute;nh, họ thường miễn cưỡng để cho người kh&aacute;c biết c&aacute;c triệu chứng của họ v&agrave; miễn cưỡng đến gặp b&aacute;c sĩ.<br /><br />T&igrave;nh trạng m&atilde;n t&iacute;nh đ&ocirc;i khi c&oacute; thể li&ecirc;n quan đến c&aacute;c bệnh về da như l&agrave; vi&ecirc;m da do k&iacute;ch ứng,bệnh vảy nến, nhiễm tr&ugrave;ng do vi khuẩn hay do nấm. Ở nhiều trường hợp m&atilde;n t&iacute;nh, nguy&ecirc;n nh&acirc;n g&acirc;y bệnh thường l&agrave; do k&iacute;ch ứng, v&agrave; c&aacute;c nguy&ecirc;n nh&acirc;n n&agrave;y c&oacute; thể bao gồm<br />&nbsp;<br /><br />- Ti&ecirc;u ph&acirc;n lỏng xen kẽ với ti&ecirc;u chảy m&atilde;n t&iacute;nh (vi khuẩn trong ph&acirc;n c&oacute; thể thải ra enzyme tiếp x&uacute;c với da xung quang hậu m&ocirc;n v&agrave; g&acirc;y ra k&iacute;ch ứng&nbsp; m&atilde;n t&iacute;nh)</p><p>- Ngược lại, chứng t&aacute;o b&oacute;n v&agrave; sự k&eacute;o căng của nhu động ruột</p><p>- Khi cảm gi&aacute;c ngứa bắt đầu xuất hiện, g&atilde;i sẽ l&agrave;m bạn ngứa hơn.</p><p>- Sử dụng c&aacute;c biện ph&aacute;p vệ sinh qu&aacute; mức (m&agrave; c&oacute; lẽ sẽ kh&ocirc;ng được thực hiện nếu kh&ocirc;ng c&oacute; sự xuất hiện của c&aacute;c triệu chứng) như sử dụng giấy vệ sinh ch&agrave; x&aacute;t mạnh, cọ rửa qu&aacute; nhiều (hoặc thậm ch&iacute; kh&ocirc;ng qu&aacute; nhiều) với x&agrave; ph&ograve;ng v&agrave; nước, x&agrave; ph&ograve;ng c&oacute; thể l&agrave;m mất đi chất bảo vệ tự nhi&ecirc;n của da</p><p>- Ax&iacute;t v&agrave; thực phẩm nhiều gia vị c&ugrave;ng với chế độ ăn uống qu&aacute; nu&ocirc;ng chiều bản th&acirc;n với mận kh&ocirc;, c&agrave; ph&ecirc;, s&ocirc; đa, c&agrave; chua, nước cam, bia v&agrave; c&aacute;c thức uống c&oacute; cồn kh&aacute;c.<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;<br /><br /><strong>C&aacute;c phương ph&aacute;p tự chữa tại nh&agrave; c&oacute; thể được sử dụng trước khi bạn c&oacute; thể quyết định đến gặp b&aacute;c sĩ, bao gồm</strong>:<br />&nbsp;<br /><br />Cố gắng đừng bao giờ g&atilde;i chỗ ngứa, v&igrave; điều n&agrave;y c&oacute; thể l&agrave;m ăn m&ograve;n v&agrave; ph&aacute; vỡ da dẫn đến tăng nhạy cảm v&agrave; cảm gi&aacute;c ngứa.</p><p>Tr&aacute;nh nu&ocirc;ng chiều bản th&acirc;n với thức ăn v&agrave; đồ uống được liệt k&ecirc; ở tr&ecirc;n</p><p>Dầu jelly v&agrave; những chất thay thế x&agrave; ph&ograve;ng c&oacute; thể được sử dụng d&ugrave;ng để rửa xung quanh hậu m&ocirc;n</p><p>Ăn nhiều thức ăn chứa xơ như ngũ cốc, tr&aacute;i c&acirc;y, rau củ nhằm ngăn chặn t&igrave;nh trạng k&eacute;o căng nhu động ruột<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;<br /><br />Nếu những phương ph&aacute;p n&agrave;y kh&ocirc;ng l&agrave;m giảm c&aacute;c triệu chứng, th&igrave; c&oacute; thể đ&atilde; đến l&uacute;c t&igrave;m đến b&aacute;c sĩ để c&oacute; thể được chẩn đo&aacute;n kịp thời. Sau khi được kh&aacute;m v&agrave; đ&aacute;nh gi&aacute;, b&aacute;c sĩ sẽ xem x&eacute;t chỉ định việc sử dụng thuốc b&ocirc;i ngo&agrave;i da.</p>

  Hình ảnh

 • Dị ứng da Eczema

  Dị ứng da Eczema

  11-04-2013 12:00AM

  <p><strong>Dị ứng da l&agrave; g&igrave;? Dị ứng da (hay c&ograve;n gọi l&agrave; dị ứng da eczema) l&agrave; t&igrave;nh trạng vi&ecirc;m da, l&agrave;m cho da bị kh&ocirc;, ph&aacute;t ban đỏ đ&oacute;ng vảy thường rất ngứa. Đối với da sậm m&agrave;u th&igrave; c&aacute;c đốm n&agrave;y c&oacute; m&agrave;u t&iacute;m đậm hay n&acirc;u v&agrave; đặc điểm nổi bật l&agrave; da trở n&ecirc;n sần s&ugrave;i. Da c&oacute; thể rỉ nước v&agrave; đ&oacute;ng vảy. T&igrave;nh trạng n&agrave;y thường xảy ra ở trẻ nhỏ sau 2-4 th&aacute;ng tuổi. Dị ứng da thường được cải thiện đối với hầu hết c&aacute;c trẻ em khi lớn dần.</strong><br />&nbsp;</p><p><span style="color:#0000cd;"><strong>Dị ứng da Eczema (vi&ecirc;m da)</strong></span><br /><br /><br />Mặc d&ugrave; nguy&ecirc;n nh&acirc;n g&acirc;y bệnh chưa được x&aacute;c định, nhưng n&oacute; được t&igrave;m thấy l&agrave; c&oacute; li&ecirc;n quan với t&igrave;nh trạng dị ứng da của bệnh hen suyễn hay dị ứng với phấn hoa.<br /><br />Bệnh c&oacute; nhiều khả năng để ph&aacute;t triển hơn nếu như c&aacute;c th&agrave;nh vi&ecirc;n kh&aacute;c trong gia đ&igrave;nh đ&atilde; mắc phải dị ứng da eczema, hen suyễn hay dị ứng với phấn hoa.<br /><br /><strong><span style="color:#0000cd;">Dị ứng da nổi l&ecirc;n ở đ&acirc;u?</span></strong><br />&nbsp;<br /><br />Dị ứng da eczema bắt đầu nổi l&ecirc;n ở trẻ sơ sinh. N&oacute; thường xuất hiện đầu ti&ecirc;n ở 2 b&ecirc;n m&aacute; l&agrave;m da bị vi&ecirc;m v&agrave; kh&ocirc;. Da c&oacute; thể trở n&ecirc;n đỏ hoặc ửng m&agrave;u t&iacute;m, n&acirc;u, thậm ch&iacute; l&agrave; m&agrave;u trắng ở những người c&oacute; l&agrave;n da sậm m&agrave;u. Sau đ&oacute; c&oacute; thể xuất hiện ở tr&aacute;n v&agrave; da đầu.<br /><br />Khi lớn dần, dị ứng c&oacute; chiều hướng xuất hiện trện cơ thể, c&aacute;nh tay trước c&ugrave;i chỏ hoặc ở ch&acirc;n ph&iacute;a sau đầu gối. N&oacute; cũng c&oacute; thể nổi l&ecirc;n ở cố tay v&agrave; cổ ch&acirc;n. Khi trẻ lớn l&ecirc;n, ph&aacute;t ban &iacute;t c&oacute; khả năng nổi l&ecirc;n mặt nhưng c&oacute; thể nổi l&ecirc;n ph&iacute;a sau tai v&agrave; xung quanh mắt<br /><br /><span style="color:#0000cd;"><strong>Nguy&ecirc;n nh&acirc;n g&acirc;y bệnh?</strong></span></p><p>Như đ&atilde; tr&igrave;nh b&agrave;y ở tr&ecirc;n, dị ứng da c&oacute; li&ecirc;n quan với c&aacute;c t&igrave;nh trạng dị ứng kh&aacute;c, nhưng trong hầu hết c&aacute;c trường hợp, người ta kh&ocirc;ng t&igrave;m thấy bất kỳ một chất n&agrave;o g&acirc;y ra bệnh eczema. Một số yếu tố c&oacute; thể l&agrave;m cho t&igrave;nh trạng dị ứng da trở n&ecirc;n trầm trọng:<br />&nbsp;<br /><br />- Tiếp x&uacute;c với chất k&iacute;ch th&iacute;ch hoặc chất g&acirc;y kh&ocirc; da như x&agrave; ph&ograve;ng, thuốc tẩy hay dầu gội.<br />- Thời tiết lạnh khiến da trở n&ecirc;n kh&ocirc;<br />- Nhiễm tr&ugrave;ng thứ ph&aacute;t<br />- Căng thẳng thần kinh<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;<br /><br />Mặc d&ugrave; nhiều người nghĩ rằng c&oacute; nhiều thứ trong thức ăn c&oacute; thể l&agrave;m cho t&igrave;nh trạng trở n&ecirc;n tồi tệ hơn, nhưng đối với hầu hết trẻ em, để x&aacute;c định một loại thức ăn n&agrave;o đ&oacute; g&acirc;y ra t&igrave;nh trạng dị ứng da l&agrave; điều rất kh&oacute; khăn.<br /><br /><strong>Ph&ograve;ng ngừa v&agrave; điều trị bằng c&aacute;ch n&agrave;o?</strong></p><p><strong><span style="color:#0000cd;">Những điều n&ecirc;n tr&aacute;nh</span></strong><br /><br />- Kh&ocirc;ng ch&agrave; x&aacute;t v&agrave; g&atilde;i v&igrave; sẽ l&agrave;m cho mẩn đỏ trở n&ecirc;n tệ hơn v&agrave; ngứa hơn<br />- X&agrave; ph&ograve;ng, thuốc tẩy v&agrave; nước hoa l&agrave; những sản phẩm l&agrave;m kh&ocirc; da<br />- Tắm rửa qu&aacute; nhiều cũng l&agrave;m kh&ocirc; da<br />- Tắm qu&aacute; l&acirc;u trong bồn hay v&ograve;i nước n&oacute;ng v&igrave; nước n&oacute;ng sẽ k&iacute;ch th&iacute;ch da nhiều hơn v&agrave; l&agrave;m kh&ocirc; da<br />- Tr&aacute;nh nhiệt độ qu&aacute; n&oacute;ng hay qu&aacute; lạnh<br />- Sử dụng mền l&agrave;m cho trẻ bị n&oacute;ng v&agrave; l&agrave;m cho da dị ứng v&agrave; ngứa<br />- Quần &aacute;o c&oacute; chất liệu như len sẽ l&agrave;m cho da ngứa khi tiếp x&uacute;c<br />- Tr&aacute;nh tiếp x&uacute;c trực tiếp với len như mền, thảm v&agrave; l&ocirc;ng trừu<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;<br /><br /><span style="color:#0000cd;"><strong>Những điều n&ecirc;n l&agrave;m</strong></span><br /><br />- D&ugrave;ng dầu tắm thay cho x&agrave; ph&ograve;ng để l&agrave;m sạch da<br />- Thường xuy&ecirc;n sử dụng kem l&agrave;m mềm da như sorbolene hay queous, đặc biệt l&agrave; sau khi tắm<br />- Sau khi tắm, l&agrave;m kh&ocirc; da bằng c&aacute;ch chậm nhẹ nh&agrave;ng v&agrave; kh&ocirc;ng ch&agrave; x&aacute;t.<br />- Thay quần &aacute;o trong ph&ograve;ng ấm v&agrave;o m&ugrave;a đ&ocirc;ng<br />- Giữ ph&ograve;ng ngủ m&aacute;t mẻ v&agrave;o m&ugrave;a h&egrave;<br />- Mặc quần &aacute;o rộng bằng vải cotton hay chất tổng hợp<br />- Cắt bỏ nh&atilde;n hiệu của quần &aacute;o<br />- D&ugrave;ng loại t&atilde; tốt dễ thấm nước v&agrave; n&ecirc;n thay t&atilde; thường xuy&ecirc;n cho b&eacute;.<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;<br /><br />Nếu t&igrave;nh trạng dị ứng da trầm trọng hơn, b&aacute;c sĩ c&oacute; thể chỉ định d&ugrave;ng thuốc c&oacute; chứa cortisone. Th&ocirc;ng thường, kem hay thuốc mỡ c&oacute; chứa cortisone liều lượng thấp được sử dụng khi eczema đang hoạt động v&agrave; ngưng sử dụng khi t&igrave;nh trạng dị ứng da đ&atilde; chấm dứt. N&ecirc;n tiếp tục d&ugrave;ng kem l&agrave;m mềm da ngay cả khi t&igrave;nh trạng dị ứng da đ&atilde; được kiềm chế.<br /><br />Nếu t&igrave;nh trạng dị ứng da bị nhiễm tr&ugrave;ng, b&aacute;c sĩ c&oacute; thể chỉ định thuốc kh&aacute;ng sinh. D&ugrave;ng siro c&oacute; chất kh&aacute;ng histamin c&oacute; t&aacute;c dụng giảm ngứa, đặc biệt ngứa xảy ra v&agrave;o ban đ&ecirc;m v&agrave; g&acirc;y chứng mất ngủ.<br /><br />Vấn đề ki&ecirc;ng ăn trong việc điều trị dị ứng da thường kh&ocirc;ng r&otilde; r&agrave;ng v&agrave; kết quả của chế độ ăn ki&ecirc;ng đặc biệt ở hầu hết trẻ em đều kh&ocirc;ng mang lại kết quả hữu hiệu. Mặc d&ugrave; việc t&igrave;m hiểu về ăn uống kh&ocirc;ng g&acirc;y hại nhưng n&ecirc;n hỏi &yacute; kiến của những người c&oacute; kiến thức tốt về bệnh eczema cũng như hiểu r&otilde; c&aacute;c nhu cầu về dinh dưỡng cho trẻ em.<br /><br /><strong><span style="color:#ff0000;">Những điểm quan trọng</span></strong><br /><br /><br />- Tr&aacute;nh d&ugrave;ng x&agrave; ph&ograve;ng để tắm rửa da em b&eacute;<br />- Tr&aacute;nh tắm trong bồn c&oacute; bọt bong b&oacute;ng v&agrave; d&ugrave;ng x&agrave; ph&ograve;ng gội đầu trong bồn tắm<br />- D&ugrave;ng một lượng nhỏ dầu tắm loại nhẹ kh&ocirc;ng m&ugrave;i để tắm<br />- Nếu da trở n&ecirc;n kh&ocirc; th&igrave; tắm 2 ng&agrave;y một lần<br />- Tr&aacute;nh tắm l&acirc;u trong nước n&oacute;ng v&agrave; chậm nhẹ nh&agrave;ng cho kh&ocirc; da<br />- Thường xuy&ecirc;n thoa kem l&agrave;m mềm da (sorbolene or aqueous cream), nhất l&agrave; sau khi tắm<br />- D&ugrave;ng loại t&atilde; tốt dễ thấm nước v&agrave; thay t&atilde; thường xuy&ecirc;n<br />- Em b&eacute; n&ecirc;n được chủng ngừa như b&igrave;nh thường<br />- Ki&ecirc;ng ăn kh&ocirc;ng gi&uacute;p g&igrave; cho bệnh dị ứng da</p>

  Hình ảnh

 • Bệnh viêm da tiếp xúc

  Bệnh viêm da tiếp xúc

  11-04-2013 12:00AM

  <p><strong>Bệnh vi&ecirc;m da tiếp x&uacute;c l&agrave; t&igrave;nh trạng da bị vi&ecirc;m do tiếp x&uacute;c trực tiếp với một chất k&iacute;ch th&iacute;ch n&agrave;o đ&oacute;.</strong><br />&nbsp;</p><p>Bệnh vi&ecirc;m da tiếp x&uacute;cNguy&ecirc;n nh&acirc;n, tỷ lệ mắc bệnh v&agrave; c&aacute;c yếu tố nguy cơ</p><p>Bệnh vi&ecirc;m da tiếp x&uacute;c l&agrave; t&igrave;nh trạng vi&ecirc;m da khi da tiếp x&uacute;c trực tiếp với một chất k&iacute;ch th&iacute;ch hoặc chất g&acirc;y dị ứng n&agrave;o đ&oacute; (c&ograve;n gọi l&agrave; dị ứng nguy&ecirc;n). Phản ứng c&oacute; thể kh&aacute;c nhau trong c&ugrave;ng một người theo thời gian. Nếu một người c&oacute; tiền căn bị dị ứng th&igrave; nguy cơ mắc bệnh n&agrave;y c&agrave;ng cao.<br /><br />Vi&ecirc;m da k&iacute;ch th&iacute;ch, loại phổ biến nhất của bệnh vi&ecirc;m da tiếp x&uacute;c, l&agrave; t&igrave;nh trạng vi&ecirc;m do tiếp x&uacute;c với chất c&oacute; t&iacute;nh acid, kiềm như x&agrave; ph&ograve;ng, bột giặt, dung m&ocirc;i hoặc những h&oacute;a chất kh&aacute;c. Phản ứng g&acirc;y ra thường giống như bị bỏng.<br /><br />Vi&ecirc;m da tiếp x&uacute;c dị ứng, loại vi&ecirc;m da tiếp x&uacute;c phổ biến thứ hai, l&agrave; t&igrave;nh trạng vi&ecirc;m da do tiếp x&uacute;c với một chất m&agrave; bạn kh&aacute; nhạy cảm hoặc dị ứng với chất đ&oacute;. Phản ứng dị ứng thường xuất hiện trễ với những nốt ph&aacute;t ban xuất hiện sau 24 &ndash; 48 giờ. Sự vi&ecirc;m da c&oacute; thể kh&aacute;c nhau từ những k&iacute;ch th&iacute;ch đỏ nhẹ đến những vết lở lo&eacute;t t&ugrave;y thuộc v&agrave;o loại chất k&iacute;ch th&iacute;ch, phần cơ thể bị mắc bệnh v&agrave; t&ugrave;y thuộc v&agrave;o sự nhạy cảm của bạn.<br /><br />Một loại vi&ecirc;m da tiếp x&uacute;c kh&aacute;c nữa đ&oacute; l&agrave; vi&ecirc;m da xảy ra do sự k&iacute;ch ứng trong qu&aacute; tr&igrave;nh điều trị một rối loạn về da.<br /><br /><strong>C&aacute;c dị ứng nguy&ecirc;n th&ocirc;ng thường bao gồm:</strong></p><p>&nbsp;</p><p>- C&acirc;y sơn độc, c&acirc;y sồi độc<br />- Một số loại c&acirc;y kh&aacute;c<br />- Niken hoặc kim loại kh&aacute;c<br />- Dược phẩm<br /><br />+ Thuốc kh&aacute;ng sinh, đặc biệt những loại d&ugrave;ng cho bề mặt da.<br />+ Thuốc g&acirc;y t&ecirc; cục bộ<br />+ Một số dược phẩm kh&aacute;c<br /><br />- Cao su hoặc mủ cao su<br />- Mỹ phẩm<br />- Vải v&agrave; quần &aacute;o<br />- Chất tẩy rửa<br />- Dung m&ocirc;i<br />- Chất d&iacute;nh<br />- Hương thơm, nước hoa<br />- Một số chất h&oacute;a học kh&aacute;c<br /><br />Vi&ecirc;m da tiếp x&uacute;c c&oacute; thể l&agrave; do sự phản ứng với một chất m&agrave; bạn tiếp x&uacute;c hoặc sử dụng nhiều lần. Mặc d&ugrave; ban đầu c&oacute; thể kh&ocirc;ng c&oacute; phản ứng nhưng khi sử dụng thường xuy&ecirc;n sẽ g&acirc;y ra sự k&iacute;ch ứng (v&iacute; dụ như nước tẩy sơn m&oacute;ng tay, dung dịch bảo quản k&iacute;nh &aacute;p tr&ograve;ng, hoặc sự tiếp x&uacute;c thường xuy&ecirc;n với trụ của khuy&ecirc;n tai hoặc d&acirc;y đồng hồ bằng kim loại).<br /><br />Một số sản phẩm g&acirc;y phản ứng chỉ khi tiếp x&uacute;c với da v&agrave; &aacute;nh nắng mặt trời (sự nhạy cảm &aacute;nh s&aacute;ng). Những sản phẩm n&agrave;y bao gồm kem cạo r&acirc;u, kem chống nắng, thuốc mỡ sulfa, một số loại nước hoa, sản phẩm nhựa than đ&aacute;, v&agrave; dầu từ vỏ của tr&aacute;i chanh. Ngo&agrave;i ra, một số dị ứng nguy&ecirc;n trong kh&ocirc;ng kh&iacute; như cỏ phấn hương hay thuốc trừ s&acirc;u dạng xịt cũng g&acirc;y ra bệnh vi&ecirc;m da tiếp x&uacute;c.<br /><br /><strong>C&aacute;c triệu chứng</strong></p><p>&nbsp;</p><p>- Ngứa ở những v&ugrave;ng da tiếp x&uacute;c<br />- Da bị đỏ hoặc vi&ecirc;m ở v&ugrave;ng da tiếp x&uacute;c<br />- V&ugrave;ng da tiếp x&uacute;c rất nhạy cảm<br />- Da bị sưng ở v&ugrave;ng tiếp x&uacute;c<br />- V&ugrave;ng da đ&oacute; c&oacute; thể hơi n&oacute;ng hơn v&ugrave;ng da b&igrave;nh thường<br />- Mặt da tiếp x&uacute;c bị tổn thương hoặc nổi ban<br />- Thương tổn da c&oacute; thể ở bất kỳ dạng n&agrave;o: đỏ, nổi ban, nốt sần, vết giộp, phồng rộp da, rỉ nước, kh&ocirc; v&agrave; đ&oacute;ng m&agrave;y, c&oacute; thể da đ&oacute;ng vảy, trợt da hoặc da sẫm lại<br /><br /><strong>C&aacute;c dấu hiệu v&agrave; thử nghiệm</strong></p><p>&nbsp;</p><p>Việc chẩn đo&aacute;n chủ yếu dựa v&agrave;o biểu hiện b&ecirc;n ngo&agrave;i của da v&agrave; bệnh sử tiếp x&uacute;c với chất k&iacute;ch th&iacute;ch hoặc dị ứng nguy&ecirc;n.<br /><br />Theo Viện Dị ứng, Hen v&agrave; Miễn dịch Mỹ &ldquo;miếng d&aacute;n thử nghiệm l&agrave; ti&ecirc;u chuẩn v&agrave;ng để x&aacute;c định dị ứng nguy&ecirc;n tiếp x&uacute;c&rdquo;. Việc thử nghiệm dị ứng với những miếng d&aacute;n tr&ecirc;n da c&oacute; thể c&ocirc; lập c&aacute;c dị ứng nguy&ecirc;n bị nghi ngờ l&agrave; nguy&ecirc;n nh&acirc;n của sự phản ứng<br /><br />Miếng d&aacute;n thử nghiệm được sử dụng cho những bệnh nh&acirc;n bị vi&ecirc;m da tiếp x&uacute;c m&atilde;n t&iacute;nh, t&aacute;i ph&aacute;t nhiều lần. Việc thử nghiệm đ&ograve;i hỏi bệnh nh&acirc;n phải đến ph&ograve;ng kh&aacute;m ba lần v&agrave; phải được một b&aacute;c sĩ c&oacute; kinh nghiệm giải th&iacute;ch kết quả. Trong lần đầu đến ph&ograve;ng kh&aacute;m, bạn sẽ được d&aacute;n những miếng d&aacute;n nhỏ l&ecirc;n da. Những miếng d&aacute;n n&agrave;y sẽ được th&aacute;o ra sau 48 giờ để xem phản ứng c&oacute; xảy ra hay kh&ocirc;ng. Khoảng 2 ng&agrave;y sau khi d&aacute;n miếng d&aacute;n thử nghiệm bạn đến ph&ograve;ng kh&aacute;m lần thứ ba để b&aacute;c sĩ đ&aacute;nh gi&aacute; xem c&oacute; bất kỳ một phản ứng muộn n&agrave;o hay kh&ocirc;ng. Bạn n&ecirc;n mang theo những vật liệu m&agrave; bạn nghi ngờ, đặc biệt nếu bạn đ&atilde; thử nghiệm c&aacute;c vật đ&oacute; tr&ecirc;n một v&ugrave;ng da nhỏ v&agrave; nhận thấy một phản ứng n&agrave;o đ&oacute;.<br /><br />Những thử nghiệm kh&aacute;c c&oacute; thể sử dụng để loại trừ c&aacute;c nguy&ecirc;n nh&acirc;n kh&aacute;c c&oacute; thể c&oacute;, bao gồm cả việc sinh thiết hoặc cấy da bị thương tổn (xem cấy sinh thiết da hoặc ni&ecirc;m mạc).<br /><br /><strong>Điều trị</strong></p><p>&nbsp;</p><p>Việc điều trị ban đầu l&agrave; rửa kỹ với nhiều nước để loại bỏ hết những chất k&iacute;ch th&iacute;ch c&ograve;n lại tr&ecirc;n da. Khi đ&atilde; x&aacute;c định được chất k&iacute;ch th&iacute;ch hoặc dị ứng nguy&ecirc;n th&igrave; bạn n&ecirc;n tr&aacute;nh tiếp x&uacute;c với ch&uacute;ng.<br /><br />Trong nhiều trường hợp, c&aacute;ch điều trị tốt nhất l&agrave; kh&ocirc;ng l&agrave;m g&igrave; cả.<br /><br />Kem hoặc thuốc mỡ c&oacute; chứa corticosteroid c&oacute; thể l&agrave;m giảm triệu chứng vi&ecirc;m. Bạn phải tu&acirc;n theo hướng dẫn sử dụng khi d&ugrave;ng c&aacute;c loại thuốc n&agrave;y bởi v&igrave; nếu d&ugrave;ng qu&aacute; nhiều c&oacute; thể g&acirc;y hại cho da ngay cả với những sản phẩm c&oacute; nồng độ thấp. Trong những trường hợp nghi&ecirc;m trọng, để giảm t&igrave;nh trạng vi&ecirc;m người ta c&oacute; thể d&ugrave;ng corticosteroid to&agrave;n th&acirc;n. Như trong trường hợp để ngăn cản sự t&aacute;i ph&aacute;t của chứng&nbsp; ph&aacute;t ban&nbsp; người ta thường sử dụng thuốc với liệu tr&igrave;nh giảm dần trong khoảng 12 ng&agrave;y. Ngo&agrave;i ra, thay v&igrave; điều trị bằng corticosteroid, b&aacute;c sĩ c&oacute; thể cho bạn sử dụng thuốc mỡ tacrolimus hay kem pimecrolimus.<br /><br />Băng ướt v&agrave; những loại kem dưỡng mau kh&ocirc;, chống ngứa dễ chịu cũng c&oacute; thể được khuy&ecirc;n d&ugrave;ng để giảm c&aacute;c triệu chứng kh&aacute;c.<br /><br /><strong>Ti&ecirc;n lượng bệnh</strong></p><p>Người mắc bệnh vi&ecirc;m da tiếp x&uacute;c thường sẽ hết bệnh trong khoảng từ 2 đến 3 tuần v&agrave; kh&ocirc;ng để lại biến chứng, nhưng bệnh c&oacute; thể t&aacute;i ph&aacute;t nếu kh&ocirc;ng x&aacute;c định được dị ứng nguy&ecirc;n v&agrave; người bệnh lại v&ocirc; t&igrave;nh tiếp x&uacute;c với ch&uacute;ng. Người bệnh c&oacute; thể phải chuyển nghề hoặc thay đổi th&oacute;i quen nghề nghiệp nếu như m&ocirc;i trường l&agrave;m việc l&agrave; nguy&ecirc;n nh&acirc;n của bệnh.<br /><br /><strong>Biến chứng</strong></p><p>&nbsp;</p><p>Người bệnh c&oacute; thể bị nhiễm tr&ugrave;ng da thứ cấp do vi khuẩn.<br /><br />Li&ecirc;n lạc với người chăm s&oacute;c sức khỏe<br />Nếu bạn c&oacute; những triệu chứng li&ecirc;n quan đến bệnh vi&ecirc;m da tiếp x&uacute;c hoặc t&igrave;nh trạng bệnh kh&ocirc;ng cải thiện sau khi điều trị th&igrave; h&atilde;y li&ecirc;n lạc với b&aacute;c sĩ.<br /><br /><strong>Ph&ograve;ng bệnh</strong></p><p>&nbsp;</p><p>Tr&aacute;nh tiếp x&uacute;c với những dị ứng nguy&ecirc;n đ&atilde; x&aacute;c định được. Nếu việc tiếp x&uacute;c l&agrave; kh&ocirc;ng thể tr&aacute;nh khỏi th&igrave; h&atilde;y d&ugrave;ng găng tay bảo vệ hoặc những biện ph&aacute;p ph&ograve;ng vệ kh&aacute;c. H&atilde;y rửa kỹ da sau khi tiếp x&uacute;c với ch&uacute;ng. Tr&aacute;nh điều trị qu&aacute; mức c&aacute;c rối loạn về da.<br /><br /><span style="color:#800080;"><strong>Nguồn</strong></span></p><p><span style="font-size:11px;"><em>Gober MD, DeCapite TJ, Gaspari AA. Contact dermatitis. In: Adkinson NF Jr, ed. Middleton&rsquo;s Allergy: Principles and Practice. 7th ed. Philadelphia, Pa: Mosby Elsevier; 2008:chap 63.<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;</em></span></p><p><span style="font-size:11px;"><em>Habif TP. Contact dermatitis and patch testing. In: Habif TP, ed. Clinical Dermatology. 5th ed. Philadelphia, Pa: Mosby Elsevier; 2009:chap 4.</em></span></p>

  Hình ảnh

 • Bệnh vàng da ở trẻ sơ sinh

  Bệnh vàng da ở trẻ sơ sinh

  11-04-2013 12:00AM

  <p><strong>Bệnh v&agrave;ng da ở trẻ sơ sinh l&agrave; trường hợp da v&agrave; tr&ograve;ng trắng ở mắt c&oacute; m&agrave;u v&agrave;ng. C&oacute; từ 1/3 đến một nửa con số c&aacute;c em b&eacute; sơ sinh bị bệnh v&agrave;ng da m&agrave; mắt thường c&oacute; thể nh&igrave;n thấy.</strong><br />&nbsp;</p><p><strong><span style="color:#0000cd;">Bệnh v&agrave;ng da ở trẻ sơ sinh</span></strong><br />&nbsp;</p><p>Th&ocirc;ng thường, chứng v&agrave;ng da kh&ocirc;ng g&acirc;y ra những biến chứng trầm trọng v&agrave; sau khi ra đời được khoảng một tuần n&oacute; sẽ từ từ nhạt đi. Nếu sau một tuần chứng v&agrave;ng da kh&ocirc;ng nhạt đi, hoặc vẫn k&eacute;o d&agrave;i sau 2 tuần th&igrave; c&aacute;c bạn n&ecirc;n li&ecirc;n hệ với b&aacute;c sĩ hoặc c&aacute;c bệnh viện địa phương.<br />&nbsp;</p><p><span style="color:#0000cd;"><strong>Nguy&ecirc;n nh&acirc;n n&agrave;o g&acirc;y ra chứng v&agrave;ng da?</strong></span></p><p>Trong cơ thể con người, c&aacute;c tế b&agrave;o m&aacute;u mới lu&ocirc;n được h&igrave;nh th&agrave;nh v&agrave; c&aacute;c tế b&agrave;o cũ bị ph&aacute; hủy. Một trong những sản phẩm của c&aacute;c tế b&agrave;o m&aacute;u bị ph&aacute; hủy l&agrave; chất bilirubin. Chất bilirubin thường đi đến gan v&agrave; được thải ra ngo&agrave;i cơ thể qua ph&acirc;n. Những ng&agrave;y đầu ti&ecirc;n sau khi ch&agrave;o đời, gan của em b&eacute; kh&ocirc;ng hoạt động tốt bằng thời gian sau đ&oacute;, do đ&oacute; n&oacute; c&oacute; khuynh hướng t&iacute;ch tụ một lượng bilirubin trong m&aacute;u. Đ&oacute; l&agrave; nguy&ecirc;n nh&acirc;n g&acirc;y ra bệnh v&agrave;ng da v&agrave; tr&ograve;ng trắng mắt.<br />&nbsp;</p><p><strong><span style="color:#0000cd;">Bệnh v&agrave;ng da c&oacute; nguy hiểm kh&ocirc;ng?</span></strong></p><p>Nếu lượng bilirubin trong m&aacute;u qu&aacute; cao, n&oacute; c&oacute; thể l&agrave;m cho trẻ sơ sinh thấy cho&aacute;ng v&aacute;ng v&agrave; buồn ngủ. N&oacute; c&oacute; thể dẫn đến c&aacute;c bệnh li&ecirc;n quan đến th&iacute;nh gi&aacute;c v&agrave; tổn hại n&atilde;o. Ở bệnh viện, việc chăm s&oacute;c được thực hiện nhằm bảo đảm lượng bilirubin kh&ocirc;ng tăng qu&aacute; cao. Bệnh v&agrave;ng da c&ograve;n c&oacute; thể l&agrave; dấu hiệu của bệnh gan. Đ&oacute; l&agrave; l&yacute; do tại sao bạn n&ecirc;n li&ecirc;n hệ với b&aacute;c sĩ. Một trong những dấu hiệu của bệnh gan l&agrave; ph&acirc;n của b&eacute; c&oacute; m&agrave;u xanh nhạt thay v&igrave; m&agrave;u v&agrave;ng.<br />&nbsp;</p><p><strong>Những trẻ n&agrave;o dễ mắc chứng v&agrave;ng da?</strong></p><p>Bao gồm:<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; C&aacute;c b&eacute; sinh thiếu th&aacute;ng<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; C&aacute;c b&eacute; bị một chứng bệnh nhiễm tr&ugrave;ng<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; Những b&eacute; c&oacute; loại m&aacute;u Rhesus hoặc RH, l&agrave; những b&eacute; c&oacute; loại m&aacute;u kh&aacute;c với m&aacute;u của người mẹ. Nguy&ecirc;n nh&acirc;n n&agrave;y g&acirc;y ra phản ứng trong cơ thể c&aacute;c b&eacute; khiến cho c&aacute;c tế b&agrave;o m&aacute;u bị ph&aacute; hủy nhanh hơn b&igrave;nh thường.<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;<br /><br /><span style="color:#0000cd;"><strong>Phương ph&aacute;p đo lường mức độ v&agrave;ng da</strong></span></p><p>Người ta d&ugrave;ng phương ph&aacute;p thử m&aacute;u để kiểm tra lượng bilirubin. Nhiều bệnh viện cũng sử dụng c&aacute;c dụng cụ đặt tr&ecirc;n da em b&eacute; để tầm so&aacute;t xem việc thử m&aacute;u c&oacute; cần thiết kh&ocirc;ng. Nh&acirc;n vi&ecirc;n bệnh viện sẽ tiến h&agrave;nh thử m&aacute;u nếu:<br /><br />C&oacute; nguy cơ g&acirc;y bệnh v&agrave;ng da, v&iacute; dụ như sinh non</p><p>V&agrave;ng da xuất hiện trong v&ograve;ng v&agrave;i ng&agrave;y sau khi ch&agrave;o đời.<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;<br /><br /><span style="color:#0000cd;"><strong>Phương ph&aacute;p chữa trị</strong></span></p><p>Cung cấp nhiều nước l&agrave; việc quan trọng đối với trẻ sơ sinh. Bệnh v&agrave;ng da thường l&agrave;m cho cơ thể mất nước. V&agrave;ng da loại nhẹ ở trong tuần đầu ti&ecirc;n kh&ocirc;ng cần thiết phải chữa trị ngo&agrave;i việc cho c&aacute;c b&eacute; uống nhiều nước. V&agrave;ng da ở mức độ vừa được điều trị bằng c&aacute;ch đặt c&aacute;c em (kh&ocirc;ng mặc quần &aacute;o v&agrave; d&ugrave;ng mặt nạ bảo vệ mắt) dưới &aacute;nh đ&egrave;n s&aacute;ng trắng hoặc xanh. Đ&acirc;y l&agrave; phương ph&aacute;p trị liệu bằng &aacute;nh s&aacute;ng (phototherapy).<br /><br />&Aacute;nh s&aacute;ng c&oacute; t&aacute;c dụng ph&aacute; hủy chất bilirubin ở da v&agrave; l&agrave;m cho m&agrave;u v&agrave;ng nhạt đi. Việc điều trị bằng &aacute;nh s&aacute;ng c&oacute; thể l&agrave;m cho c&aacute;c b&eacute; c&oacute; ph&acirc;n lỏng. Điều n&agrave;y c&oacute; thể được điều trị bằng c&aacute;ch cho c&aacute;c b&eacute; uống nước nhiều hơn. Việc đưa con ra phơi nắng m&agrave; kh&ocirc;ng c&oacute; sự kiểm so&aacute;t hay theo d&otilde;i của c&aacute;c nh&agrave; chuy&ecirc;n m&ocirc;n c&oacute; thể l&agrave;m nguy hại l&agrave;n da v&agrave; l&agrave;m ch&aacute;y nắng. Trường hợp v&agrave;ng da nghi&ecirc;m trọng, c&aacute;c b&eacute; c&oacute; thể cần phải truyền m&aacute;u để thay thế (trao đổi) c&aacute;c tế b&agrave;o m&aacute;u mới gi&uacute;p đẩy c&aacute;c chất bilirubin ra ngo&agrave;i cơ thể<br />&nbsp;</p><p><strong><span style="color:#0000cd;">Chứng v&agrave;ng da c&oacute; g&acirc;y t&aacute;c hại l&acirc;u d&agrave;i kh&ocirc;ng?</span></strong></p><p>Thường sau khi mắc bệnh v&agrave;ng da, cơ thể c&aacute;c b&eacute; kh&ocirc;ng bị ảnh hưởng l&acirc;u d&agrave;i. Đối với những b&eacute; bị nặng th&igrave; n&ecirc;n đi kiểm tra th&iacute;nh gi&aacute;c thường xuy&ecirc;n. Tốt nhất l&agrave; n&ecirc;n tham khảo &yacute; kiến b&aacute;c sĩ hoặc y t&aacute;. Tổn hại n&atilde;o với c&aacute;c b&eacute; mắc bệnh v&agrave;ng da nặng rất &iacute;t khi xảy ra bởi v&igrave; lượng bilirubin đ&atilde; được kiểm so&aacute;t trong những ng&agrave;y đầu ti&ecirc;n sau khi ch&agrave;o đời.<br /><br /><strong><span style="color:#ff0000;">N&ecirc;n nhớ</span></strong><br /><br />Nếu v&agrave;ng da kh&ocirc;ng nhạt dần sau 1 tuần hoặc k&eacute;o d&agrave;i đến 2 tuần, c&aacute;c bạn n&ecirc;n li&ecirc;n hệ ngay với b&aacute;c sĩ hoặc bệnh viện.</p><p>Bệnh v&agrave;ng da c&oacute; thể l&agrave; nguy&ecirc;n nh&acirc;n g&acirc;y bệnh gan. V&igrave; vậy li&ecirc;n hệ với b&aacute;c sĩ nếu bệnh v&agrave;ng da kh&ocirc;ng nhạt đi l&agrave; điều hết sức cần thiết.<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;<br /><br /><strong><span style="color:#ff0000;">Lưu&nbsp; &yacute;</span></strong></p><p>T&agrave;i liệu n&agrave;y chỉ nhằm mục đ&iacute;ch gi&aacute;o dục. Vui l&ograve;ng tham khảo &yacute; kiến b&aacute;c sĩ hoặc c&aacute;c chuy&ecirc;n gia về sức khỏe để đảm bảo những th&ocirc;ng tin n&agrave;y l&agrave; ph&ugrave; hợp với con bạn.</p>

  Hình ảnh

 • Da và tóc

  Da và tóc

  11-04-2013 12:00AM

  <p style="text-align: justify;"><strong><em>1. C&acirc;u hỏi: Chu kỳ b&igrave;nh thường của sự ph&aacute;t triển l&ocirc;ng (t&oacute;c) l&agrave; g&igrave;?</em></strong> Trả lời: C&oacute; ba giai đoạn trong chu kỳ sống của một nang l&ocirc;ng l&agrave;: giai đoạn tăng trưởng, giai đoạn chuyển tiếp, v&agrave; giai đoạn nghỉ.<br /><br /><strong><em>2. C&acirc;u hỏi: C&oacute; phải tất cả c&aacute;c nang l&ocirc;ng đều c&oacute; sự tăng trưởng như nhau?</em></strong><br />Trả lời: C&aacute;c nang l&ocirc;ng kh&aacute;c nhau th&igrave; c&aacute;c giai đoạn sinh trưởng cũng kh&aacute;c nhau. Số lượng nang l&ocirc;ng bị mất trong một khoảng thời gian nhất định th&ocirc;ng thường l&agrave; bằng với số lượng đ&atilde; c&oacute; được.<br /><br /><em><strong>3. C&acirc;u hỏi: C&oacute; loại vitamin n&agrave;o cần thiết cho sự ph&aacute;t triển của t&oacute;c?</strong></em><br />Trả lời: Vitamin A, Vitamin C, c&aacute;c loại vitamin B, sắt, v&agrave; Selenium l&agrave; tất cả những thứ quan trọng cho sự ph&aacute;t triển của t&oacute;c, nhưng h&atilde;y cẩn thận, việc sử dụng qu&aacute; nhiều chất bổ cũng c&oacute; thể g&acirc;y ra t&aacute;c dụng ngược chẳng hạn như việc d&ugrave;ng qu&aacute; nhiều vitamin A c&oacute; thể dẫn đến việc ngăn chặn sự tăng trưởng của t&oacute;c hoặc g&acirc;y ra việc rụng t&oacute;c ở mức độ nhẹ. V&igrave; vậy, tốt nhất l&agrave; d&ugrave;ng lượng đa vitamin ở mức độ vừa phải v&agrave; kh&ocirc;ng d&ugrave;ng bất cứ loại vitamin n&agrave;o qu&aacute; liều.<br /><br /><em><strong>4. C&acirc;u hỏi: Ở phụ nữ, nguy&ecirc;n nh&acirc;n phổ biến nhất của việc rụng t&oacute;c tạm thời l&agrave; g&igrave;?</strong></em><br />Trả lời: Nguy&ecirc;n nh&acirc;n phổ biến nhất của việc rụng t&oacute;c tạm thời l&agrave; một t&igrave;nh trạng được gọi l&agrave; Telogen Effluvium, t&igrave;nh trạng căng thẳng về thể chất (v&agrave; thỉnh thoảng căng thẳng về t&acirc;m l&yacute;) th&uacute;c đẩy hầu hết c&aacute;c nang l&ocirc;ng bước v&agrave;o giai đoạn cuối c&ugrave;ng của sự tăng trưởng v&agrave; rơi ra trong một khoảng thời gian ngắn. Một điều đ&aacute;ng mừng l&agrave; sự phục hồi to&agrave;n to&agrave;n c&oacute; thể xảy ra sau khi sự căng thẳng đ&atilde; được loại bỏ.<br /><br /><em><strong>5. C&acirc;u hỏi: Nguy&ecirc;n nh&acirc;n g&acirc;y ra t&igrave;nh trạng rụng t&oacute;c?</strong></em><br />Trả lời:<br />1.&nbsp; C&aacute;c chế độ ăn ki&ecirc;ng c&ugrave;ng với việc giảm c&acirc;n trong một khoảng thời gian ngắn tất nhi&ecirc;n sẽ dẫn đến việc rụng t&oacute;c, do đ&oacute; bạn n&ecirc;n ăn uống một c&aacute;ch hợp l&yacute; v&agrave; nếu mong muốn được giảm c&acirc;n, h&atilde;y l&agrave;m việc đ&oacute; kết hợp với chế độ ăn uống dinh dưỡng v&agrave; tập thể dục.<br /><br />2. Thuốc cũng c&oacute; thể g&acirc;y ra t&igrave;nh trạng rụng t&oacute;c tạm thời bao gồm thuốc uống v&agrave; thuốc cấy tr&aacute;nh thai (hoặc việc ngưng sử dụng thuốc ngừa thai) v&agrave; những điều đ&atilde; được đề cập ở tr&ecirc;n như việc sử dụng vitamin qu&aacute; liều. Nếu như bạn đang sử dụng thuốc v&agrave; c&oacute; những biểu hiện về rụng t&oacute;c, tốt&nbsp; nhất l&agrave; h&atilde;y đến gặp b&aacute;c sĩ.<br /><br />3. Một v&agrave;i sự thay đổi trong cuộc sống c&oacute; thể dẫn đến việc rụng t&oacute;c tạm thời như: thời kỳ mang thai, thời kỳ m&atilde;n kinh v&agrave; tại giai đoạn căng thẳng t&acirc;m l&yacute; ở mức độ trung b&igrave;nh đến nghi&ecirc;m trọng.<br /><br />6. C&acirc;u hỏi: C&oacute; phải c&aacute;c bệnh nghiệm trọng c&oacute; thể dẫn đến việc rụng t&oacute;c đột ngột v&agrave;/hoặc thay đổi số lượng t&oacute;c?<br />Trả lời: Đ&uacute;ng vậy, phổ biến nhất l&agrave; c&aacute;c loại bệnh về tuyến gi&aacute;p, hoặc l&agrave; &iacute;t hoạt động hoặc hoạt động qu&aacute; mức. C&aacute;c loại sốt cao như sốt xuất huyết v&agrave; c&aacute;c loại nhiễm tr&ugrave;ng cấp t&iacute;nh v&agrave; m&atilde;n t&iacute;nh c&oacute; thể dẫn đến việc rụng t&oacute;c. C&aacute;ch tốt nhất l&agrave; h&atilde;y đến gặp b&aacute;c sĩ nếu như bạn đang c&oacute; dấu hiệu rụng t&oacute;c đột ngột kết hợp với những thay đổi đ&atilde; v&agrave; đang xảy ra đối với sức khỏe của bạn.<br /><br />Một điều đ&aacute;ng mừng l&agrave; hầu hết việc rụng t&oacute;c ở phụ nữ chỉ xảy ra tạm thời v&agrave; c&oacute; thể đảo ngược.<br />&nbsp;</p><p style="text-align: justify;">&nbsp;</p><p style="text-align: right;"><strong>Mark L. Siefring M.D</strong></p>

  Hình ảnh

 • Ung thư da và ánh nắng

  Ung thư da và ánh nắng

  11-04-2013 12:00AM

  <p><strong>Kh&iacute; hậu nắng ấm thật hấp dẫn nhưng qu&aacute; nhiều &aacute;nh nắng c&oacute; thể g&acirc;y nguy hiểm. Tại c&aacute;c nước c&oacute; kh&iacute; hậu nhiệt đới, tỉ lệ người bị ung thư da rất cao, trong đ&oacute; &Uacute;c l&agrave; quốc gia c&oacute; số người tử-vong v&igrave; ung-thư da cao nhất thế giới.</strong><br /><br />Ung thư da v&agrave; &aacute;nh nắngMay mắn thay, tại Việt Nam con số n&agrave;y vẫn c&ograve;n rất thấp do thực tế da của người Ch&acirc;u &Aacute; c&oacute; khả năng di truyền bảo vệ v&agrave; chống lại căn bệnh nguy hiểm n&agrave;y. Nhưng nếu bạn c&oacute; l&agrave;n da trắng s&aacute;ng&hellip;h&atilde;y cẩn thận với &aacute;nh nắng ở Việt Nam !<br /><br /><span style="color:#0000cd;"><strong>Tại sao nắng c&oacute; thể g&acirc;y ung thư?</strong></span></p><p>&nbsp;</p><p>&Aacute;nh nắng mặt trời tạo ra &aacute;nh s&aacute;ng v&agrave; mang lại sự ấm &aacute;p. Nhưng c&oacute; những tia gọi l&agrave; tia cực t&iacute;m (hay tia UVR) m&agrave; mắt thường kh&ocirc;ng nh&igrave;n thấy hay cảm nhận được, nhưng ch&uacute;ng c&oacute; thể g&acirc;y hại cho da v&agrave; l&agrave; nguy&ecirc;n nh&acirc;n chủ yếu g&acirc;y ung thư da. &Aacute;nh nắng c&ograve;n l&agrave;m cho da l&atilde;o h&oacute;a v&agrave; l&agrave;m hại cho mắt (như chứng mắt k&eacute;o m&agrave;ng).<br /><br /><strong><span style="color:#0000cd;">Những ai dễ bị ung thư da?</span></strong></p><p>&nbsp;</p><p>Tất cả mọi người. Mặc d&ugrave; những người da trắng v&agrave; mắt xanh c&oacute; nguy cơ cao hơn, nhưng những người c&oacute; l&agrave;n da sậm m&agrave;u cũng c&oacute; thể bị ung thư da. Những người l&agrave;m việc ngo&agrave;i trời dễ bị ung thư da cũng như những người tuy l&agrave;m việc trong văn ph&ograve;ng nhưng lại phơi nắng v&agrave;o dịp cuối tuần v&agrave; du lịch cũng c&oacute; thể bị bệnh n&agrave;y. Những người c&oacute; nhiều mụn ruồi hay t&agrave;n nhang, những người da bị ch&aacute;y nắng hoặc phơi nắng nhiều khi c&ograve;n b&eacute; đều c&oacute; nguy cơ mắc bệnh. Da của trẻ em dễ bị tổn hại từ tia cực t&iacute;m hơn da người lớn &ndash; đ&oacute; l&agrave; l&yacute; do tại sao ch&uacute;ng ta n&ecirc;n tập th&oacute;i quen bảo vệ da ngay từ nhỏ.<br /><br /><span style="color:#0000cd;"><strong>Ung thư da nguy hiểm như thế n&agrave;o?</strong></span></p><p>&nbsp;</p><p>C&oacute; 3 loại ung thư da. C&oacute; 2 loại dễ điều trị , nhưng ri&ecirc;ng chứng u hắc sắc tố (melanoma) c&oacute; thể g&acirc;y ra tử vong nếu kh&ocirc;ng được điều trị kịp thời.<br /><br /><strong><span style="color:#0000cd;">Những dấu hiệu n&agrave;o để nhận biết ung thư da?</span></strong></p><p>&nbsp;</p><p>Những dấu hiệu đầu ti&ecirc;n l&agrave;: * một đốm nhỏ, nốt ruồi hay đốm t&agrave;n nhang tự nhi&ecirc;n đổi m&agrave;u, h&igrave;nh dạng hay k&iacute;ch thước * một đốm nhỏ mới xuất hiện, c&oacute; h&igrave;nh dạng v&agrave; m&agrave;u sắc kh&aacute;c hẳn với những đốm kh&aacute;c tr&ecirc;n c&ugrave;ng một v&ugrave;ng da * một vết lo&eacute;t kh&ocirc;ng l&agrave;nh. Nếu bạn thấy c&oacute; những dấu hiệu tr&ecirc;n, h&atilde;y đến gặp b&aacute;c sĩ để được chẩn đo&aacute;n v&agrave; điều trị kịp thời.<br />&nbsp;<br /><br /><br /><strong><span style="color:#0000cd;">L&agrave;m thế n&agrave;o để bảo vệ bạn v&agrave; gia đ&igrave;nh khỏi bị ung thư da?</span></strong></p><p>&nbsp;</p><p>Tr&aacute;nh ra nắng l&uacute;c tia UV c&oacute; cường độ mạnh nhất &ndash; từ 10 giờ s&aacute;ng đến 2 giờ chiều (hoặc 11 giờ s&aacute;ng đến 3 giờ chiều). Đặc biệt l&agrave; v&agrave;o m&ugrave;a h&egrave;, tia UV sẽ c&oacute; cường độ mạnh nhất. V&igrave; vậy, khi bạn v&agrave; con trẻ ra ngo&agrave;i, n&ecirc;n lưu &yacute; những điều sau<br /><br />1. Đội mũ rộng v&agrave;nh để che mặt v&agrave; cổ hoặc đội mũ lưỡi trai c&oacute; miếng vải che g&aacute;y.<br />2. Mặc &aacute;o d&agrave;i tay, hoặc quần d&agrave;i (v&aacute;y d&agrave;i) với loại vải dệt kh&iacute;t nhau.<br />3. Ở trong b&oacute;ng r&acirc;m c&agrave;ng nhiều c&agrave;ng tốt (n&ecirc;n nhớ l&agrave; tuyết, c&aacute;t, s&acirc;n xi măng v&agrave; mặt nước cũng phản chiếu tia cực t&iacute;m, v&igrave; vậy bạn cần bảo vệ da bằng quần &aacute;o v&agrave; kem chống nắng).<br />4. D&ugrave;ng kem chống nắng c&oacute; độ SPF 30+ hoặc cao hơn. Thoa kem trước khi ra nắng khoảng 20 ph&uacute;t v&agrave; thoa lại sau mỗi 2 giờ. Kem chống nắng sẽ kh&ocirc;ng tr&aacute;nh hết được tất cả c&aacute;c tia cực t&iacute;m, v&igrave; vậy đừng bao giờ chỉ thoa mỗi kem chống nắng m&agrave; phải trang bị th&ecirc;m quần &aacute;o, n&oacute;n v&agrave; k&iacute;nh r&acirc;m để bảo vệ.<br />5. Trẻ em dưới 12 th&aacute;ng tuổi n&ecirc;n tr&aacute;nh ra nắng. Trong trường hợp cần thiết phải ra ngo&agrave;i, bạn n&ecirc;n tr&aacute;nh l&uacute;c tia cực t&iacute;m c&oacute; cường độ cao nhất v&agrave; h&atilde;y bảo vệ trẻ bằng quần &aacute;o v&agrave; n&oacute;n.<br />6. Trẻ em cũng cần kem chống nắng, h&atilde;y thoa l&ecirc;n những v&ugrave;ng tiếp x&uacute;c trực tiếp với &aacute;nh nắng như mặt, tai v&agrave; mu b&agrave;n tay.<br />7. N&ecirc;n thường xuy&ecirc;n kiểm tra da để thấy được sự biến đổi ở những đốm nhỏ, nốt ruồi v&agrave; t&agrave;n nhang.<br /><br /><span style="color:#0000cd;"><strong>L&agrave;m sao để bảo vệ mắt khỏi sự độc hại của tia cực t&iacute;m</strong></span></p><p>&nbsp;</p><p>Đeo k&iacute;nh r&acirc;m (nếu che được kh&oacute;e mắt l&agrave; tốt nhất) v&agrave; đội mũ rộng v&agrave;nh để che b&oacute;ng cho mắt<br /><br /><span style="color:#0000cd;">Bạn c&oacute; cần bảo vệ da trong những ng&agrave;y &acirc;m u kh&ocirc;ng?</span></p><p>&nbsp;</p><p>C&oacute; &ndash; Tia cực t&iacute;m c&oacute; thể g&acirc;y hại v&agrave;o những ng&agrave;y u &aacute;m, đặc biệt l&agrave; v&agrave;o m&ugrave;a h&egrave;, tia UV c&oacute; cường độ mạnh nhất.<br /><br /><span style="color:#0000cd;"><strong>M&aacute;y l&agrave;m da r&aacute;m nắng c&oacute; an-to&agrave;n cho da kh&ocirc;ng?</strong></span></p><p>&nbsp;</p><p>Kh&ocirc;ng, những m&aacute;y n&agrave;y c&oacute; thể l&agrave;m hư da.<br />&nbsp;</p><p><strong><em><span style="color:#daa520;">Để biết th&ecirc;m th&ocirc;ng tin chi tiết, vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ b&aacute;c sĩ chuy&ecirc;n khoa da liễu tại ph&ograve;ng kh&aacute;m Stamford để được chẩn đo&aacute;n v&agrave; điều trị kịp thời.</span></em></strong></p>

  Hình ảnh

 • Bệnh nấm da

  Bệnh nấm da

  11-04-2013 12:00AM

  <p><strong>Bệnh nấm da l&agrave; g&igrave;? Bệnh nấm da l&agrave; t&igrave;nh trạng nhiễm tr&ugrave;ng th&ocirc;ng thường của da. Bệnh ở đầu v&agrave; cơ thể được gọi l&agrave; bệnh nấm da (l&aacute;c đồng tiền - ringworm) v&agrave; ở b&agrave;n ch&acirc;n th&igrave; gọi l&agrave; nấm da ch&acirc;n (athlete&rsquo;s foot). Bệnh rất &iacute;t khi xảy ra ở trẻ em dưới 2 tuổi.</strong><br /><br /><span style="color:#0000cd;"><strong>Bệnh nấm daBệnh xảy ra ở đ&acirc;u?</strong></span></p><p>&nbsp;</p><p>Ở da đầu, bệnh nấm da g&acirc;y ra những đốm l&agrave;m rụng t&oacute;c v&agrave; đ&oacute;ng vảy. Tr&ecirc;n cơ thể, n&oacute; g&acirc;y ra những đốm h&igrave;nh tr&ograve;n c&oacute; khoảng trống ở giữa giống như h&igrave;nh chiếc nhẫn (ringworm) v&agrave; c&oacute; m&agrave;u đỏ đ&oacute;ng vảy chung quanh. Ở những người da sậm m&agrave;u, những v&ograve;ng n&agrave;y c&oacute; thể c&oacute; m&agrave;u t&iacute;m hay n&acirc;u thay v&igrave; m&agrave;u đỏ.<br /><br />Ở b&agrave;n ch&acirc;n, bệnh nấm da c&oacute; thể l&agrave;m cho ngứa v&agrave; nứt da ở giữa c&aacute;c ng&oacute;n ch&acirc;n hay chỉ c&oacute; một v&agrave;i đốm m&agrave;u đỏ hoặc n&acirc;u v&agrave; đ&oacute;ng vảy trong l&ograve;ng b&agrave;n ch&acirc;n. Khi bệnh nấm da xảy ra ở m&oacute;ng ch&acirc;n, m&oacute;ng tay c&oacute; thể l&agrave;m cho m&oacute;ng bị v&agrave;ng hay trắng v&agrave; nh&ocirc; l&ecirc;n v&igrave; lớp da ở dưới m&oacute;ng bị đ&oacute;ng vảy<br /><br /><span style="color:#0000cd;"><strong>Nguy&ecirc;n nh&acirc;n n&agrave;o g&acirc;y ra?</strong></span></p><p>&nbsp;</p><p>Bệnh nấm da l&agrave; do cơ thể bị nhiễm nấm. Nấm c&oacute; thể l&acirc;y truyền từ đứa trẻ n&agrave;y sang đứa trẻ kh&aacute;c nhất l&agrave; loại nấm da g&acirc;y ra những đốm giống như h&igrave;nh chiếc nhẫn tr&ecirc;n cơ thể hoặc tr&ecirc;n da đầu. Bệnh nấm da n&agrave;y cũng c&oacute; thể do m&egrave;o hoặc ch&oacute; truyền qua cho người. C&oacute; một loại nấm ri&ecirc;ng biệt chỉ g&acirc;y ra bệnh nấm da ch&acirc;n. Loại nấm n&agrave;y thường t&igrave;m thấy xung quanh bồn tắm, hồ bơi hay nhưng nơi tắm c&ocirc;ng cộng kh&aacute;c. Trẻ em c&oacute; thể bị bệnh nấm da ở ch&acirc;n do cha mẹ hay những anh chị kh&aacute;c lớn hơn trong gia đ&igrave;nh bị bệnh nấm da truyền sang cho c&aacute;c em. Những loại gi&agrave;y thể thao (runner/sneaker) c&oacute; thể l&agrave;m cho b&agrave;n ch&acirc;n trở n&ecirc;n n&oacute;ng v&agrave; đổ mồ h&ocirc;i khiến cho da dễ bị nấm da hơn. Bệnh nấm da ở b&agrave;n ch&acirc;n thường đi k&egrave;m với nấm m&oacute;ng ch&acirc;n.<br /><br /><span style="color:#0000cd;"><strong>Ph&ograve;ng ngừa v&agrave; trị liệu như thế n&agrave;o?</strong></span></p><p>&nbsp;</p><p><strong><em>Bệnh nấm da (L&aacute;c đồng tiền - Ringworm)</em></strong></p><p>&nbsp;</p><p>Bệnh nấm da tr&ecirc;n đầu hay tr&ecirc;n cơ thể c&oacute; thể được trị liệu bằng thuốc kh&aacute;ng sinh diệt nấm do b&aacute;c sĩ k&ecirc; toa. Ch&uacute;ng ta cũng c&oacute; thể d&ugrave;ng những loại kem trị nấm được b&aacute;n tại nh&agrave; thuốc. Nếu con của bạn bị bệnh nấm da th&igrave; n&ecirc;n mang th&uacute; nu&ocirc;i như ch&oacute; con hoặc m&egrave;o con đến kh&aacute;m tại b&aacute;c sĩ th&uacute; y.<br />&nbsp;<br /><br /><br /><strong><em>Bệnh nấm da ch&acirc;n (Athlete&rsquo;s Foot)</em></strong></p><p>&nbsp;</p><p>Bệnh nấm da ch&acirc;n thường giảm khi sử dụng kem hoặc thuốc diệt nấm c&oacute; b&aacute;n tại c&aacute;c nh&agrave; thuốc. Sau khi tắm hay bơi lội n&ecirc;n lau ch&acirc;n v&agrave; c&aacute;c kẽ ch&acirc;n thật kh&ocirc; để tr&aacute;nh bị nhiễm nấm. N&ecirc;n giảm bớt thời gian mang gi&agrave;y thể thao. Những loại vớ h&uacute;t nước như vớ nĩ hay vớ vải l&agrave; loại tốt nhất để l&agrave;m giảm bớt t&igrave;nh trạng b&agrave;n ch&acirc;n bị n&oacute;ng v&agrave; đổ mồ h&ocirc;i khiến cho việc nhiễm nấm ở ch&acirc;n dễ xảy ra hơn. Bệnh nấm ở m&oacute;ng ch&acirc;n cần phải được b&aacute;c sĩ k&ecirc; toa cho uống loại thuốc vi&ecirc;n đặc biệt để diệt nấm.<br /><br /><span style="color:#ff0000;"><strong>NHỮNG ĐIỂM QUAN TRỌNG</strong></span></p><p>&nbsp;</p><p><strong><em>Bệnh nấm da (L&aacute;c đồng tiền - Ringworm)</em></strong></p><p>&nbsp;</p><p>- C&oacute; thể l&acirc;y nhiễm từ đứa trẻ n&agrave;y sang đứa trẻ kh&aacute;c hoặc từ th&uacute; cưng<br />- C&oacute; thể điều trị bằng kem b&ocirc;i ngo&agrave;i da hoặc thuốc vi&ecirc;n<br /><br /><strong><em>Bệnh nấm da ch&acirc;n (Athlete&rsquo;s foot)</em></strong></p><p>&nbsp;</p><p><br />- Lau ch&acirc;n thật kh&ocirc; sau khi tắm<br />- Tr&aacute;nh để b&agrave;n ch&acirc;n n&oacute;ng v&agrave; ẩm ướt<br />- Giảm thời gian mang gi&agrave;y thể thao<br />- Thay vớ v&agrave; gi&agrave;y ẩm ướt sau khi chơi thể thao<br />- Mang vớ vải hoặc len<br />- Mang gi&agrave;y sandal kh&ocirc;ng l&agrave;m ch&acirc;n n&oacute;ng v&agrave; đổ mồ h&ocirc;i</p>

  Hình ảnh

 • Chứng mề đay

  Chứng mề đay

  11-04-2013 12:00AM

  <p><strong>Chứng mề đay l&agrave; g&igrave;? Chứng mề đay (ph&aacute;t ban) rất thường xảy ra ở trẻ em. Chỉ trong v&agrave;i ph&uacute;t mề đay nổi l&ecirc;n th&agrave;nh những mảng (mụn) đỏ rất ngứa k&eacute;o d&agrave;i khoảng một giờ, rồi sau đ&oacute; lặn ho&agrave;n to&agrave;n v&agrave; da trở lại b&igrave;nh thường. Đối với trẻ em, mề đay c&oacute; thể nổi l&ecirc;n tr&ocirc;ng giống như những vết bầm. Khi trẻ em nổi mề đay trong m&ocirc;i trường n&oacute;ng sẽ l&agrave;m cho t&igrave;nh trạng trở n&ecirc;n tệ hơn hay ngứa hơn.</strong><br /><br /><span style="color:#0000cd;"><strong>Mề đay nổi l&ecirc;n ở đ&acirc;u?</strong></span></p><p>&nbsp;</p><p>Mề đay c&oacute; thể nổi l&ecirc;n ở bất kỳ nơi n&agrave;o tr&ecirc;n cơ thể như tr&ecirc;n mặt, th&acirc;n thể v&agrave; tay ch&acirc;n. Hầu hết những trường hợp nổi mề đay chỉ k&eacute;o d&agrave;i trong v&agrave;i ng&agrave;y với c&aacute;c mụn đỏ nổi l&ecirc;n rồi lặn xuống. Đ&ocirc;i khi, chứng mề đay t&aacute;i diễn trong v&agrave;i th&aacute;ng.<br /><br /><span style="color:#0000cd;"><strong>Nguy&ecirc;n nh&acirc;n n&agrave;o g&acirc;y ra?</strong></span></p><p>&nbsp;</p><p>Đa số những trường hợp nổi mề đay kh&ocirc;ng c&oacute; nguy&ecirc;n nh&acirc;n r&otilde; rệt. Người ta nghĩ rằng nguy&ecirc;n nh&acirc;n th&ocirc;ng thường nhất g&acirc;y ra nổi mề đay ở trẻ em la do bị những bệnh nhiễm si&ecirc;u vi tuy nhi&ecirc;n trẻ em thường khỏe mạnh. Trong những trường hợp đ&oacute; t&igrave;nh trạng nổi mể đay sẽ lặn hết trong v&ograve;ng chưa đầy một tuần lễ, nhưng lại c&oacute; thể nổi l&ecirc;n do những bệnh kh&aacute;c. Những bệnh nhiễm tr&ugrave;ng cũng c&oacute; thể g&acirc;y ra t&igrave;nh trạng nổi mể đay v&agrave; c&oacute; thể cần được điều trị bằng thuốc kh&aacute;ng sinh. Chứng mề đay cũng thường do bị dị ứng với một số loại thức ăn n&agrave;o đ&oacute; như d&acirc;u t&acirc;y hay hải sản. Đ&ocirc;i khi&nbsp; những loại thuốc như thuốc trụ sinh penicillin c&oacute; thể g&acirc;y ta t&igrave;nh trạng nổi mề đay.<br />&nbsp;<br /><br /><span style="color:#0000cd;"><strong>Trị liệu bằng c&aacute;ch n&agrave;o?</strong></span></p><p>&nbsp;</p><p>Những mảng đỏ ngứa tr&ecirc;n da l&agrave; do cơ thể tiết ra chất histamin để phản ứng với t&igrave;nh trạng da bị dị ứng. Do đ&oacute;, b&aacute;c sĩ thường cho uống si r&ocirc; chống chất histamine. Loại thuốc n&agrave;y thường kiềm chế được hầu hết c&aacute;c chứng nổi mề đay. N&ecirc;n tr&aacute;nh m&ocirc;i trường n&oacute;ng trong l&uacute;c mề đay nổi l&ecirc;n v&igrave; sẽ l&agrave;m cho t&igrave;nh trạng trở n&ecirc;n tệ hại hơn. D&ugrave;ng quạt hay khăn lạnh đắp l&ecirc;n nơi bị ngứa của em b&eacute; sẽ l&agrave;m cho bớt ngứa v&agrave; mề đay mau lặn hơn. Kem v&agrave; thuốc thoa tr&ecirc;n da chỉ gi&uacute;p &iacute;t được phần n&agrave;o.<br /><br />Hầu hết c&aacute;c chứng nổi mề đay do thức ăn sẽ nổi l&ecirc;n trong v&ograve;ng 12h sau khi ăn. Cố gắng nhận định xem loại thức ăn đặc biệt n&agrave;o m&agrave; trẻ đ&atilde; ăn trong v&ograve;ng 12 giờ trước khi mề đay nổi l&ecirc;n. C&aacute;c bạn c&oacute; thể t&igrave;m ra thức ăn n&agrave;o đ&atilde; g&acirc;y ra t&igrave;nh trạng n&agrave;y v&agrave; tr&aacute;nh đừng cho trẻ ăn loại thức ăn n&agrave;y trong tương lai.<br /><br /><span style="color:#ff0000;"><strong>Những điểm quan trọng</strong></span></p><p>&nbsp;</p><p>- Đa số những trường hợp nổi mề đay kh&ocirc;ng c&oacute; nguy&ecirc;n nh&acirc;n r&otilde; rệt.<br />- Người ta nghĩ rằng nguy&ecirc;n nh&acirc;n th&ocirc;ng thường g&acirc;y ra nổi mề đay l&agrave; do nhiễm tr&ugrave;ng si&ecirc;u vi.<br />- Nổi mề đay c&oacute; thể do bị dị ứng với một số thức ăn.<br />- Tr&aacute;nh n&oacute;ng khi đang bị nồi mề đay v&agrave; cố gắng giữ cho da c&agrave;ng m&aacute;t mẻ c&agrave;ng tốt<br />- Thuốc chống chất histamin do b&aacute;c sĩ chỉ định sẽ kiềm chế được những trường hợp nổi mề đay nghi&ecirc;m trọng nhất nếu d&ugrave;ng thuốc kịp thời<br />- Kem hay thuốc thoa tr&ecirc;n da chỉ gi&uacute;p &iacute;t được phần n&agrave;o.</p>

  Hình ảnh

 • Bệnh rôm sảy

  Bệnh rôm sảy

  11-04-2013 12:00AM

  <p><strong>Bệnh r&ocirc;m sảy l&agrave; g&igrave;? Bệnh r&ocirc;m sảy l&agrave; t&igrave;nh trạng thường xảy ra ở em b&eacute; trong lứa tuổi từ một đến 2 th&aacute;ng. Bệnh xảy ra v&igrave; c&aacute;c lỗ ch&acirc;n l&ocirc;ng, nơi m&agrave; c&aacute;c tuyến mồ h&ocirc;i tiết ra tr&ecirc;n da, đ&atilde; được bịt k&iacute;n. T&igrave;nh trạng n&agrave;y sẽ trở n&ecirc;n tệ hơn trong điều kiện thời tiết ấm &aacute;p hoặc nếu em b&eacute; bị qu&aacute; n&oacute;ng.</strong><br /><br />Bệnh r&ocirc;m sảy c&oacute; thể xảy ra dưới nhiều dạng. Dạng nhẹ nhất l&agrave; nổi những mụn nước nhỏ li ti dễ vỡ v&agrave; đ&oacute;ng th&agrave;nh vảy. Dạng nặng hơn l&agrave; những mụn nước nhỏ, m&agrave;u đỏ, bị vỡ c&oacute; thể g&acirc;y đau nhức hay ngứa khi trong m&ocirc;i trường n&oacute;ng. C&aacute;c mụn n&agrave;y k&eacute;o d&agrave;i trong v&agrave;i ng&agrave;y nhưng c&oacute; thể nổi l&ecirc;n trở lại.<br /><br /><br /><u><em>Bệnh r&ocirc;m sảy xảy ra ở đ&acirc;u?</em></u></p><p>&nbsp;</p><p>Bệnh thường xảy ra nhiều nhất ở tr&ecirc;n tr&aacute;n, g&ograve; m&aacute;, m&iacute; mặt v&agrave; đ&ocirc;i khi tr&ecirc;n mũi. Bệnh cũng c&oacute; thể xảy ra ở những nơi mặc quần &aacute;o như lưng quần thun chung quanh bụng khiến cho c&aacute;c tuyến mồ h&ocirc;i bị nghẽn.<br /><br /><br /><em><u>Nguy&ecirc;n nh&acirc;n n&agrave;o g&acirc;y ra?</u></em></p><p>&nbsp;</p><p>Trong v&agrave;i th&aacute;ng đầu ti&ecirc;n sau khi ch&agrave;o đời, c&aacute;c tuyến mồ h&ocirc;i của em b&eacute; c&oacute; thể dễ d&agrave;ng bị nghẹt g&acirc;y ta nhiều h&igrave;nh thức r&ocirc;m sảy kh&aacute;c nhau. D&ugrave;ng kem dưỡng ẩm qu&aacute; nhiều hay mặc quần &aacute;o chật c&oacute; thể l&agrave;m nghẹt c&aacute;c lỗ ch&acirc;n l&ocirc;ng kh&ocirc;ng thể b&agrave;i tiết mồ h&ocirc;i. X&agrave; ph&ograve;ng v&agrave; chất tẩy c&oacute; thể l&agrave;m cho t&igrave;nh trạng trở n&ecirc;n tệ hại hơn. Một số trường hợp c&oacute; thể do nhiễm nấm g&acirc;y ra.<br /><br /><br /><u><em>Ph&ograve;ng ngừa bằng c&aacute;ch n&agrave;o?</em></u></p><p>&nbsp;</p><p>Giữ cho em b&eacute; m&aacute;t mẻ trong thời tiết n&oacute;ng bức l&agrave; điều quan trọng. Phải thường xuy&ecirc;n kiểm tra t&atilde; của em b&eacute; v&agrave; thay t&atilde; khi bị ướt. N&ecirc;n tr&aacute;nh mặt quần ni l&ocirc;ng c&oacute; d&acirc;y thun &ocirc;m chật bụng. Khi d&ugrave;ng kem l&agrave;m mềm da chỉ n&ecirc;n thoa một lớp mỏng v&agrave; kh&ocirc;ng cần d&ugrave;ng thường xuy&ecirc;n. Trong thời tiết n&oacute;ng tr&aacute;nh thoa kem qu&aacute; nhiều. N&ecirc;n tắm rửa bằng nước ấm v&agrave; kh&ocirc;ng d&ugrave;ng x&agrave; ph&ograve;ng để tr&aacute;nh l&agrave;m k&iacute;ch th&iacute;ch da.<br /><br /><br /><u><em>Trị liệu bằng c&aacute;ch n&agrave;o?</em></u></p><p>&nbsp;</p><p>Bệnh r&ocirc;m sảy nhẹ kh&ocirc;ng cần phải điều trị v&agrave; sẽ hết theo thời gian nếu em b&eacute; được giữ m&aacute;t mẻ v&agrave; chỉ sử dụng một lớp mỏng kem l&agrave;m mềm da. Đ&ocirc;i khi b&aacute;c sĩ cũng c&oacute; thể cho d&ugrave;ng kem c&oacute; chất cortisone loại nhẹ để l&agrave;m cho bớt ngứa nếu bị vi&ecirc;m da. B&aacute;c sĩ cũng c&oacute; thể cho d&ugrave;ng một loại kem chống nấm.<br /><br /><br /><u><em>Những điểm quan trọng</em></u></p><p>&nbsp;</p><p><br />&bull; Giữ cho em b&eacute; được m&aacute;t mẻ khi thời tiết n&oacute;ng<br />&bull; Tr&aacute;nh mặc quần &aacute;o chật<br />&bull; Tr&aacute;nh d&ugrave;ng qu&aacute; nhiều kem l&agrave;m mềm da<br />&bull; Thay t&atilde; thường xuy&ecirc;n<br />&bull; Tr&aacute;nh mặc quần ni l&ocirc;ng c&oacute; d&acirc;y thun ở bụng<br />&bull; Tr&aacute;nh d&ugrave;ng x&agrave; ph&ograve;ng nếu da bị vi&ecirc;m</p>

  Hình ảnh


Recent Reviews

Featured Listings

Popular Categories


Chia sẻ bạn bè:

Bệnh Viện | Bệnh Viện Trung Ương | Bệnh Viện Đa Khoa | Bệnh Viện Da Liễu | Bệnh Viện Nam Khoa | Bệnh Viện Phụ Sản | Bệnh Viện Tim | Bệnh Viện Tai-Mũi-Họng | Bệnh Viện Mắt | Bệnh Viện Cơ - Xương - Khớp | Bệnh Viện Tạo Hình Thẩm Mỹ | Bệnh Viện Gia Đình | Bệnh Viện Quân Y | Bênh Viện Tư | Bệnh Viện Quốc Tế | Bệnh Viện Tâm Thần | Phòng khám | Phòng Khám Nhi | Phòng Khám Mắt | Phòng Khám Da Liễu | Phòng Khám Tim Mạch | Phòng Khám Tai Mũi Họng | Phòng Khám Răng Hàm Mặt | Phòng Khám Xương Khớp | Phòng Khám Cột Sống | Phòng Khám Thần Kinh | Phòng Khám Ung Bướu | Phòng Khám Nội Tiết | Phòng Khám Hô Hấp | Phòng Khám Bệnh Truyền Nhiễm | Phòng Khám Phụ Khoa | Phòng Khám Nam Khoa | Phòng Khám Tiêu Hóa | Phòng Khám Gan Mật | Phòng Khám Đa Khoa | Phòng Khám Tổng Quát | Phòng Khám Lão Khoa | Phòng Khám Trung Quốc | Phòng Khám Đa Khoa Trung Quốc | Y Học Cổ Truyền | Phòng chuẩn trị y học cổ truyền | Phòng khám y học cổ truyền | Nhà thuốc y học cổ truyền | Bệnh viện y học cổ truyền | Phòng y học cổ truyền | Cơ sở y học cổ truyền | Học viện y học cổ truyền | Trường y học cổ truyền | Đại học y học cổ truyền | Thẩm Mỹ Viện | Viện Thẩm Mỹ | Thẩm Mỹ | Tiệm Thẩm Mỹ | Nha Khoa | Dụng Cụ Nha Khoa | Spa | Make Up | Thiết Bị Y Khoa | Sở Y Tế | Làm Đẹp | Bác Sĩ |