Phòng Khám Đa Khoa Thái Hòa Bản tin

Return to Listing

Bản tin

  • Dịch Vụ Siêu Âm

    Dịch Vụ Siêu Âm

    02-04-2013 12:00AM

    <p><strong>Bạn ho&agrave;n to&agrave;n y&ecirc;n t&acirc;m khi đến si&ecirc;u &acirc;m tại Ph&ograve;ng Kh&aacute;m Đa Khoa Th&aacute;i H&ograve;a. Nơi c&oacute; đội ngũ b&aacute;c sĩ si&ecirc;u &acirc;m tr&ecirc;n 10 năm kinh nghiệm</strong></p><p>1. Trang thiết bị</p><ul><li>01 m&aacute;y si&ecirc;u &acirc;m m&agrave;u 4 chiều (MEDISON R7)</li><li>01 m&aacute;y si&ecirc;u &acirc;m m&agrave;u (ALOKA SSD 1700)</li></ul><p>C&aacute;c thiết bị tr&ecirc;n đều được nối mạng vi t&iacute;nh, trả kết quả bằng vi t&iacute;nh, nhanh ch&oacute;ng, thẩm mỹ.</p><p>2. Phạm vi chẩn đo&aacute;n</p><p>C&aacute;c m&aacute;y si&ecirc;u &acirc;m tại trung t&acirc;m với hệ thống đầu d&ograve; hiện đại c&oacute; thể thực hiện c&aacute;c kỹ thuật:</p><ul><li>Si&ecirc;u &acirc;m 4 chiều: Gi&uacute;p thấy được h&igrave;nh ảnh thật 3 chiều của thai nhi, ph&aacute;t hiện sớm c&aacute;c dị tật bẩm sinh, giới t&iacute;nh của thai nhi, ph&aacute;t hiện ch&iacute;nh x&aacute;c c&aacute;c bệnh l&yacute; của thai, nhau thai v&agrave; tử cung.</li><li>Si&ecirc;u &acirc;m tim: Gi&uacute;p ph&aacute;t hiện c&aacute;c bệnh l&yacute; của van tim.</li><li>Si&ecirc;u &acirc;m Doppler mạch m&aacute;u: Gi&uacute;p ph&aacute;t hiện c&aacute;c bệnh l&yacute; mạch m&aacute;u về ngoại vi như tắc nghẽn mạch, dị dạng mạch m&aacute;u.</li><li>Si&ecirc;u &acirc;m bụng tổng qu&aacute;t: Gi&uacute;p ph&aacute;t hiện c&aacute;c bệnh l&yacute; của c&aacute;c nội tạng trong ổ bụng: gan, mật, tụy, l&aacute;ch, thận, b&agrave;ng quang, c&aacute;c khối u trong ổ bụng, &hellip; Đặc biệt với hệ thống đầu d&ograve; qua ng&atilde; trực tr&agrave;ng (hậu m&ocirc;n) gi&uacute;p chẩn đo&aacute;n ch&iacute;nh x&aacute;c c&aacute;c bệnh l&yacute; v&ugrave;ng tiểu khung, trực tr&agrave;ng, tiền liệt tuyến.</li><li>Si&ecirc;u &acirc;m tuyến gi&aacute;p: Gi&uacute;p ph&aacute;t hiện bướu cổ, đặc t&iacute;nh của bướu.</li><li>Si&ecirc;u &acirc;m mắt: Gi&uacute;p ph&aacute;t hiện c&aacute;c bệnh l&yacute; về thủy tinh thể, dịch k&iacute;nh, v&otilde;ng mạc, &hellip;</li><li>Si&ecirc;u &acirc;m v&uacute;: Gi&uacute;p ph&aacute;t hiện c&aacute;c khối u ở v&uacute;, bệnh l&yacute; do nội tiết, vi&ecirc;m, &aacute;p xe v&uacute;, &hellip;</li><li>Si&ecirc;u &acirc;m sản phụ khoa: Khảo s&aacute;t thai nhi, bệnh l&yacute; ở tử cung, buồng trứng, chẩn đo&aacute;n v&ocirc; sinh, theo d&otilde;i rụng trứng. Đặc biệt với hệ thống đầu d&ograve; qua ng&atilde; &acirc;m đạo (TVS) gi&uacute;p ph&aacute;t hiện ch&iacute;nh x&aacute;c hơn c&aacute;c bệnh l&yacute; về tử cung phần phụ, đo k&iacute;ch thước nang no&atilde;n ch&iacute;nh x&aacute;c.</li><li>Si&ecirc;u &acirc;m cơ xương khớp: Gi&uacute;p ph&aacute;t hiện c&aacute;c bệnh l&yacute; về phần mềm vi&ecirc;m, &aacute;p xe, u, &hellip;</li><li>Si&ecirc;u &acirc;m can thiệp: Gi&uacute;p hướng dẫn chọc h&uacute;t &aacute;p xe ở gan, phần mềm, chọ h&uacute;t dịch ở khớp, chọc lấy bệnh phẩm để x&eacute;t nghiệm chẩn đo&aacute;n.</li></ul><p>3. Một số vấn đề cần lưu &yacute; khi si&ecirc;u &acirc;m chẩn đo&aacute;n</p><ul><li>Bệnh nh&acirc;n si&ecirc;u &acirc;m tử cung phần phụ, hệ tiết niệu cần uống nhiều nước, n&iacute;n tiểu trước khi l&agrave;m.</li><li>Bệnh nh&acirc;n si&ecirc;u &acirc;m gan, mật, ti&ecirc;u h&oacute;a cần nhịn ăn trước 4 giờ.</li><li>Một số trường hợp bệnh l&yacute; phức tạp cần hội chẩn phải li&ecirc;n hệ trước, c&oacute; nh&acirc;n vi&ecirc;n h&agrave;nh ch&iacute;nh sắp xếp.</li></ul>

    Hình ảnh


Recent Reviews

Featured Listings

Popular Categories